Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ws467300/www_root/header.php on line 73
Audit účtovnej závierky | Audit | Monarex - Audit, Daňové poradenstvo, Účtovníctvo

Audit účtovnej závierky

Podľa štandardu ISA 200 je cieľom auditu finančných výkazov vyjadriť názor, či sú finančné výkazy vo všetkých významných súvislostiach zostavené v súlade s platným rámcom finančného vykazovania. Úlohou audítora je získať primerané uistenie o tom, že vo finančných výkazoch sa nenachádzajú žiadne významné nesprávnosti, ktoré vznikli v dôsledku podvodu alebo chýb. Na základe zistení auditu vydá audítor vhodne formulovanú audítorskú správu.

Účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť auditu, musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak). Zákonnú povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom upravuje §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Problematiku zverejňovania údajov z účtovnej závierky upravuje v § 21 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Máte záujem o audit:

Obchodné spoločnosti

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorej to výplýva z § 19 Zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výročná správa je spracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a jej nedeliteľnou súčasťou je účtovná závierka spoločnosti.

V rámci auditu účtovnej závierky a výročnej správy obchodných spoločností máme skúsenosti s auditom:

  • výrobných podnikov,
  • poľnohospodárskych družstiev,
  • drevárskych spoločností,
  • teplárne,
  • stavebných podnikov,
  • obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti potravinárstva.

Rozpočtové organizácie

Podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozpočtová organizácia právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.

Správcovia kapitol a ostatné subjekty verejnej správy predkladajú ministerstvu financií v ním určenom termíne ročné účtovné závierky; ak má byť účtovná závierka overená audítorom, sú subjekty verejnej správy povinné predložiť účtovnú závierku overenú audítorom. 

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak

  • dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 33 193 EUR,
  • všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969 EUR.

Našimi spokojnými klientami sú neziskové organizácie, občianske združenia ako aj nadácie.

Zdieľať na facebook:

STRETNITE SA S NAMI.

Odpovieme na každú z Vašich otázok. Káva je na nás :)

Adresa

MONAREX
Námestie slobody 2
97401 Banská Bystrica

Kontakty

Email: monarex@monarex.sk
Telefón: +421 915 391 816

IČO: 36006670
IČ DPH: SK2021098915

Facebook | Twitter

Linky


Účtovníctvo
Daňové poradentsvo
Znalecká činnosť

 

Neváhajte nás kontaktovať. 
Sme tu pre Vás a Vaše firmy.