Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ws467300/www_root/header.php on line 73
Zákonná povinnosť overovania účtovnej závierky | Audit | Monarex - Audit, Daňové poradenstvo, Účtovníctvo

Zákonná povinnosť overovania účtovnej závierky

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

  • ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok (Účinnosť od 31.12.2020):     
  1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
  2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
  • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
  • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

 

Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výročná správa je spracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a jej nedeliteľnou súčasťou je účtovná závierka spoločnosti.

 

Od 1.1.2022 budú mať povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
  2. čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 50.

Zdieľať na facebook:

STRETNITE SA S NAMI.

Odpovieme na každú z Vašich otázok. Káva je na nás :)

Adresa

MONAREX
Námestie slobody 2
97401 Banská Bystrica

Kontakty

Email: monarex@monarex.sk
Telefón: +421 915 391 816

IČO: 36006670
IČ DPH: SK2021098915

Facebook | Twitter

Linky


Účtovníctvo
Daňové poradentsvo
Znalecká činnosť

 

Neváhajte nás kontaktovať. 
Sme tu pre Vás a Vaše firmy.