Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ws467300/www_root/header.php on line 73
Audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou | Audit | Monarex - Audit, Daňové poradenstvo, Účtovníctvo

Audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je podľa § 20 Zákona o účtovníctve povinná vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, správu audítora k tejto účtovnej závierke a informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená (informácia má formu analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť),

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,

e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov materskej účtovnej jednotky,

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

 

 Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.

Zdieľať na facebook:

STRETNITE SA S NAMI.

Odpovieme na každú z Vašich otázok. Káva je na nás :)

Adresa

MONAREX
Námestie slobody 2
97401 Banská Bystrica

Kontakty

Email: monarex@monarex.sk
Telefón: +421 915 391 816

IČO: 36006670
IČ DPH: SK2021098915

Facebook | Twitter

Linky


Účtovníctvo
Daňové poradentsvo
Znalecká činnosť

 

Neváhajte nás kontaktovať. 
Sme tu pre Vás a Vaše firmy.