Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ws467300/www_root/header.php on line 73
Novinky v Decembri 2017 | Blog | Monarex - Audit, Daňové poradenstvo, Účtovníctvo

Novinky v Decembri 2017

Vložené dňa: 23.01.2019

Novinky v Decembri 2017

Zmeny v zákone o zdravotnom a sociálnom poistení

Od 1.1.2018 vstúpia do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálne mzdy od 1.1.2018 na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Výška hodinovej minimálnej mzdy bude 2,759 €. Menia sa lehoty na prihlásenie zamestnávateľa ako aj na odhlásenie zamestnanca. Viac o zmenách v zákone o zdravotnom a sociálnom poistení si  prečítate v Aktualitách.

 

 

Novela obchodného zákonníka

Národná rada SR schválila novelu Obchodného zákonníka (Zákon č. 264/2017 Z.z.), ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2018, okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Dňom vyhlásenia (08.11.2017) nadobudli účinnosť ustanovenia o zmene úpravy splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti (s osobitnou úpravou pre tých, ktorí už premeny spoločností začali uskutočňovať), zmeny v Tresnom zákone (zavedenie trestného činu nekalej likvidácie a nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom včas) a ustanovenia novej povinnosti ohľadom správy audítora pri premenách spoločnosti. Prečítajte si o zmenách pri schvaľovaní účtovných závierok a ich ukladanie do zbierky listín, o rozšírení zodpovednosti členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj o opatrení v súvislosti so zneužitím ustanovení o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností. Zároveň Vám dávame do pozornosti ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa spoločnosti v kríze (§ 67a až 67i Obchodného zákonníka).

 

Novela zákona o dani z príjmov

Dňa 07.12.2017 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Z najvyznamnejších zmien vyberáme:

 • oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby budú príjmy z reklám pre daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (§ 13 ods.1 písm. g), § 17 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov),
 • oslobodenie od dane prijatých náhrad škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (§ 13 ods.ô 2 písm. j) zákona o dani z príjmov),
 • osobitný režim pre komerčné využívanie nehmotných aktív (§ 13a a § 13b zákona o dani z príjmov),
 • oslobodenie od dane z príjmov právnickej osoby príjmu z predaja akcií a obchodných podielov na vymedzenom okruhu právnických osôb (§13c zákona o dani z príjmov),
 • pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (§ 17h zákona o dani z príjmov),
 • výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť (§ 19 ods. 2 písm. s) zákona o dani z príjmov),
 • skrátenie doby odpisovania budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľňá starostlivosť (§ 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov),
 • oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov),
 • daňovým výdavkom po zaplatení sú výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté vymedzeným daňovníkom (§ 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov),
 • zavedenie osobitnej sadzby a osobitnej úravy pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 15 písm. b) tretí bod, § 17f, § 17g zákona o dani z príjmov).

 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

 Parlament schválil  novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobúda účinnosť od 01.01.2018. Novela obsahuje zmeny a doplnenia, z ktorých vyberáme:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň (§ 4c ods. 1 písm. d) zákona o DPH),
 • zmena v pravidlách trojstranného obchodu (§ 17 ods. 4 písm. c), § 45 ods. 1 písm. c) zákona o DPH),
 • oznamovacie povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti a neuplatnení oslobodenia od dane (§ 38 ods. 1 zákona o DPH),
 • rozšírenie pojmu "investičný majetok" na všetky stavby (§ 54 ods. 2 písm. b) zákona o DPH),
 • zmena v osobitnej úprave uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (§ 65 zákona o DPH),
 • predaj poľnohospodárskych plodín a kovov po novom (§ 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH),
 • súhrnné faktúry pre zahraničné osoby (§ 75 ods. 2 zákona o DPH),
 • rozšírenie povinnosti podať súhrnný výkaz pre osoby registrované pre daň podľa § 7 a 7a (§80 ods. 3 zákona o DPH). 

Novela zákona o účtovníctve

Schválená novela zákona o účtovníctve nadobúra účinnosť 1. januára 2018. Obsahuje tieto hlavné zmeny a doplnenia:

 • otvorenie a uzavretie účtovných kníh (§ 16 ods. 1 písm. d), ods. 4 písm. e) a ods. 7 zákona o účtovníctve),
 • ukladanie dokumentov do registra účtovných závierok (§23 ods. 3, § 23a ods. 3, 4 a 6, § 23b ods. 1, 3 a 5 zákona o účtovníctve),
 • úprava postupu nástupníckej účtovnej jednotky pri zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiek (§ 2 ods. 11 zákona o účtovníctve),
 • zosúladenie doby archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky (§ 35 ods. 3 písm. b) a c), § 39p zákona o účtovníctve).

Zdieľať na facebook:

Adresa

MONAREX
Námestie slobody 2
97401 Banská Bystrica

Kontakty

Email: monarex@monarex.sk
Telefón: +421 915 391 816

IČO: 36006670
IČ DPH: SK2021098915

Facebook | Twitter

Linky


Účtovníctvo
Daňové poradentsvo
Znalecká činnosť

 

Neváhajte nás kontaktovať. 
Sme tu pre Vás a Vaše firmy.