Due diligence

Pod pojmom due diligence sa rozumie hĺbková previerka podniku vykonávaná najmä v súvislosti s potenciálnymi obchodnými transakciami ako sú napríklad kúpa akcií podniku, kúpa ochodného podielu alebo poskytnutie úveru. Základným cieľom due diligence je prekonať informačnú asymetriu medzi potencionálnymi obchodnými stranami a získať kvalitné a presné informácie o cieľovej spoločnosti.

Finančné due diligence

Údaje vo finančných výkazoch sa detailne analyzujú, overujú sa metódy oceňovania, odpisovania, tvorba rezerv, vierohodnosť predložených údajov. Na základe získaných informácií  skúmaných v ekonomických súvislostiach sa identifikujú prípadné riziká spôsobené v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva, skreslenia hodnoty vykazovaných položiek, nekalých praktík, ktoré môžu mať významný vplyv na hodnotu cieľovej spoločnosti.

Daňové due diligence

Daňové due diligence je zamerané na rozpoznanie rizík v oblasti daní, ktoré vyplývajú nie len z možných chýb pri účtovaní alebo výpočte daní, ale aj z nekalých praktík. Cieľom je zistiť, či si daná spoločnosť splnila resp. nesplnila všetky svoje zákonné povinnosti v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, prípadne ďalších relevantných daní  a vplyv zistených rizík na hodnotu cieľovej spoločnosti.

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           

 

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S