Audit účtovnej závierky

Podľa štandardu ISA 200 je cieľom auditu finančných výkazov vyjadriť názor, či sú finančné výkazy vo všetkých významných súvislostiach zostavené v súlade s platným rámcom finančného vykazovania. Úlohou audítora je získať primerané uistenie o tom, že vo finančných výkazoch sa nenachádzajú žiadne významné nesprávnosti, ktoré vznikli v dôsledku podvodu alebo chýb. Na základe zistení auditu vydá audítor vhodne formulovanú audítorskú správu.

Účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť auditu, musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak). Zákonnú povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom upravuje §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Problematiku zverejňovania údajov z účtovnej závierky upravuje v § 21 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Máte záujem o audit

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S