Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku. Konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu zostavuje materská účtovná jednotka. Kto má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku?

Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky.

Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok zostavených správcami kapitol.

Konsolidované účtovné závierky obchodných spoločností, konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S