Audit čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ

Európska únia pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov kladie veľký dôraz na transparentnosť a súlad čerpania finančných prostriedkov s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a s právnymi predpismi, medzi ktoré patrí aj zákon o účtovníctve. Súčasťou povinností prijímateľov podpory býva aj požiadavka na názor audítora na zachytenie čerpania finančných prostriedkov vo finančných výkazoch – požiadavka na vydanie audítorskej správy. 

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S