Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Užitočné odkazy

Obchodný register - www.orsr.sk
Sociálna poisťovňa - www.socpoist.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa - www.vszp.sk
Finančné riaditeľstvo SR - www.drsr.sk/wps/portal
Národná banka Slovenska - www.nbs.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - www.upsvar.sk
Colná správa – www.colnasprava.sk
Elektronická zbierka zákonov - www.zbierka.sk
Živnostenský register - www.zrsr.sk
Prístup k právu Európskej únie - http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm
Národná rada Slovenskej republiky – www.nrsr.sk
Overovanie rodného čísla poistenca - https://portal.udzs-sk.sk/
Overovanie IČ DPH - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Prístup k informáciám ohľadom zákona  č.  297/2008  Z.  z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  a  ochrane  pred financovaním  terorizmu  a  o  zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov - http://www.minv.sk/?financna-policia

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S