Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Správa o transparentnosti

     Audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní zverejniť na svojej internetovej stránke do troch mesiacov po skončení účtovného obdobia správu o transparentnosti, ktorá obsahuje aspoň tieto údaje: informáciu o právnej forme a vlastníkoch audítorskej spoločnosti, popis siete, organizačnú a právnu štruktúru siete, ak sú začlenení do siete, popis svojej štruktúry riadenia, popis svojho vnútorného systému zabezpečenia kvality a vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti jeho fungovania, dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality auditu podľa § 31, zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých v predchádzajúcom účtovnom období vykonali audit;

     ak by toto zverejnenie mohlo bezprostredne alebo závažne ohroziť bezpečnosť akejkoľvek osoby, tento zoznam sa v správe o transparentnosti nezverejní, vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora a audítorskej spoločnosti, ktorým sa zároveň potvrdzuje, že bola vykonaná vnútorná previerka dodržiavania nezávislosti, vyhlásenie o postupoch, ktoré audítor a audítorská spoločnosť uplatňujú v súvislosti so sústavným vzdelávaním audítorov, finančné informácie preukazujúce význam audítora a audítorskej spoločnosti, napríklad celkové tržby v členení na tržby za audit, tržby za uisťovacie a súvisiace audítorské služby a tržby za neaudítorské služby, pričom ak sa jednotlivé položky v kategórii neaudítorských služieb navzájom zásadne odlišujú, je potrebné túto kategóriu rozčleniť na ďalšie kategórie, informácie o základe, z ktorého sa vychádzalo pri odmeňovaní partnerov.

Správa o transparentnosti 2015

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S