Zverejňovanie informácii účtovnej závierky od roku 2014

Zostavenie a schválenie účtovnej závierky

Povinnosť zostavenia účtovnej závierky za účtovné obdobie

Termín zostavenia účtovnej závierky

Schválenie účtovnej závierky (ÚZ)

Všetky účtovné jednotky vymedzených v §1 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

 

-   Určí si účtovná jednotka vo svojom internom predpise

-   Najneskôr do 6 mesiacov  po uplynutí účt. obdobia

Verejná obchodná spoločnosť – Obchodný zákonník neustanovuje schvaľovanie účtovnej závierky. 

Schválenie účtovnej závierky komanditnej spoločnosti nie je osobitne upravené Obchodným zákonníkom (spoločenská zmluva) – predmetom schválenia je zisk určený na rozdelenie vykázaný v ÚZ. 

Akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik – do 3 mesiacov od predloženia; povinnosť predložiť ÚZ na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (§ 40 ods.1 a 2 Obch.zákonníka). 

Po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením nie je možné účtovné knihy opätovne otvoriť!

Ak spoločnosť zistí nesprávne zaúčtovaného účtovného prípadu bude účtovať v tom účtovnom období, v ktorom chybu, resp. nesprávne zaúčtovaný účtovný prípad zistila, účtuje o týchto skutočnostiach ako o oprave chýb minulých rokov a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

Uloženie a zverejnenie účtovnej závierky

Od roku 2014 nezaniká účtovným jednotkám povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra. Táto povinnosť však bude splnená uložením účtovnej závierky do Registra účtovných závierok (ďalej len RUZ), ktorý zabezpečí jej uloženie do zbierky listín Obchodného registra.

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť.

Verejná časť registra účtovných závierok – dokumenty sú verejne prístupné, bez poplatku, prostredníctvom webového sídla, elektronickou formou.
Do verejnej časti sa ukladajú dokumenty:
- účtovnej jednotky, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EU  (okrem pobočiek)
- účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 zákona o účtovníctve
- obchodnej spoločnosti
- družstva
- štátneho podniku
- subjektu verejnej správy
- inej účtovnej jednotky, ktorej osobitný predpis ustanovuje, že dokumenty týchto osôb majú byť verejne prístupné (odkaz je na zákon o bankách)

Neverejná časť registra účtovných závierok – dokumenty nie sú verejne prístupné, ale sú dostupné účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú, subjektu verejnej správy, NBS a ostatným, ak to ustanovuje právny predpis.
Do neverejnej časti sa ukladajú dokumenty:
- fyzických osôb – podnikateľov
- cirkvi a náboženských spoločností
- občianskych združení
- záujmových združení právnických osôb
- spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- profesijných komôr
- pobočky zahraničnej banky
- pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti
- pobočky zahraničnej poisťovne
- pobočky zahraničnej zaisťovne
- pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie
- umelecké fondy

Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť ukladať dokumenty do RUZ:
- Slovenská informačná služba,
- účtovná jednotka nezaložená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie, alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.

 Podľa § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve sa do registra ukladajú:
- riadne a mimoriadne individuálne účtovné závierky,
- riadne a mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
- súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
- výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22 zákona o účtovníctve,
- správy audítorov,
- individuálne a konsolidované výročné správy,
- ročné finančné správy podľa osobitného predpisu (§ 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v z. n. p.)

Povinnosť uloženia a zverejnenia účtovná jednotka splní doručením dokumentov a oznámení (podľa § 23 ods. 2 a § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve):
- daňovému úradu - listinná podoba alebo
- do elektronickej podateľne (prevádzkuje ju Finančné riaditeľstvo, § 23b ods. 3) alebo
- prostredníctvom štátnej pokladnice (subjekty verejnej správy).

Typ účtovnej závierky

Lehoty na uloženie

Riadna a mimoriadna individuálna účtovná závierka (spolu so správou audítora, ak má účtovná jednotka povinnosť auditu)*

do 5 pracovných dní od dátumu schválenia
najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak

Priebežná individuálna účtovná závierka

do 3 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná individuálna účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak

Riadna a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora*

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia
ak účtovná jednotka otvorila účtovné knihy po uložení, uloží do RÚZ novú konsolidovanú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka

do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak

Individuálna a konsolidovaná výročná správa

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. z. o nadáciách)ak účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do RÚZ novú výročnú správu bez zbytočného odkladu

* Ak účtovná jednotka nemá ešte overenú účtovnú závierku audítorom, uvedenie, že ukladá neoverenú závierku.

Ak je zostavená účtovná závierka zhodná so schválenou, nie je potrebné opätovne predkladať dokumenty, ale len poslať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia. Oznámenie o schválení nemá predpísanú formu. Pre spracovanie príloh v Registri účtovných závierok je odporúčaný formát PDF. K oznámeniu o schválení účtovnej závierky sa odporúča doložiť aj písomné vyhlásenie konateľa (resp. osoby oprávnenej konať).

Ak sa zostavená účtovná závierka nezhoduje so schválenou, účtovná jednotka musí uložiť do registra novú schválenú účtovnú závierku do 5 pracovných dní od dátumu schválenia.

Do RUZ sa ukladajú účtovné závierky, ktoré sa zostavujú k 31. decembru 2013 a neskoršiemu dátumu.

Podľa prechodných ustanovení v § 39j zákona o účtovníctve, ak účtovné jednotky ukladajú súvahu a výkaz ziskov a strát oneskorene po 1. januári 2014 a ide o:
- súvahu a výkaz ziskov a strát za účtovné obdobia končiace najneskôr k 31. decembru 2008, postupuje sa ešte podľa predpisov platných k 31. decembru 2013 (do Obchodného vestníka)
- súvahu a výkaz ziskov a strát za účtovné obdobia končiace v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012, budú už postupovať podľa § 23b zákona, t.j. už podľa nových predpisov (do RÚZ). 

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

Metodické usmernenie k § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S