Zdaňovacie obdobie

 Zmena novelou zákona o DPH

Na základe zákona č. 246/2012 Z.z., ktorý novelizuje zákon o dani z pridanej hodnoty, sa od 1. októbra 2012 môže platiteľ rozhodnúť, že jeho zdaňovacím obdobím bude kalendárny štvrťrok, ak nedosiahol za posledných 12 mesiacov obrat 100 000,- EUR.

Dosiahnutý obrat za predchádzajúci kalendárny rok

Zdaňovacie obdobie

100 000,- € a viac

Kalendárny mesiac

Menej ako 100 000,- €

Kalendárny štvrťrok*

*Platiteľ si môže zvoliť za zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť oznámi písomne daňovému úradu. Zmenu zdaňovacieho obdobia môže platiteľ vykonať od prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka a takto zvolené zdaňovacie obdobie platí do konca kalendárneho roka.

Do 1. októbra 2012

Dosiahnutý obrat za predchádzajúci kalendárny rok

Zdaňovacie obdobie

Viac ako 331 939,18 €

Kalendárny mesiac

Menej ako 331 939,19 €

Kalendárny štvrťrok

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S