Sociálne a zdravotné poistenie - odvody

Výška odvodov zamestnanca a zamestnávateľa v EUR od 01.01.2014

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Celkom

Nemocenské

1,4%

1,4%

2,8%

- max. vymeriavací základ

4 025,00€

4 025,00 €

---

- max. suma poistného

56,35 €

56,35 €

112,70 €

Starobné

4%

14%

18%

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

4 025,00 €

---

- max. suma poistného

161,00 €

563,50 €

724,50 €

Invalidné *

3%

3%

6%

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

4 025,00 €

---

- max. suma poistného

120,75 €

120,75 €

241,50 €

V nezamestnanosti **

1%

1%

2%

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

4 025,00 €

---

- max. suma poistného

40,25 €

40,25 €

80,50 €

 Úrazové

 Neplatí

 0,8%

0,8%

- max. vymeriavací základ

---

neobmedzený

neobmedzený

 - max. suma poistného

 ---

 neobmedzená

 neobmedzená

 Garančné

 Neplatí

 0,25%

0,25%

- max. vymeriavací základ

---

4 025,00 €

---

 - max. suma poistného

 ---

 10,06 €

10,06 €

 Rezervný fond

 Neplatí

4,75 %

4,75%

- max. vymeriavací základ

---

4 025,00 €

---

 - max. suma poistného

 ---

 191,18 €

 191,18 €

 Zdravotné

 4%

10%

14%

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

4 025,00 €

---

 - max. suma poistného

161,00 €

 402,50 €

563,50  €

 Zdravotné pre ZPS

 2%

5%

7%

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

4 025,00 €

---

 - max. suma poistného

 80,50 €

 201,25 €

275,10 €

 Celkom

 13,4%

(resp. 11,4% pre ZPS)

 35,2%

(resp. 30,2% pre ZPS)

48,6%

(resp. 41,6% pre ZSP )

Pozn.: Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca s účinnosťou od 1.1.2010 na účely sociálneho a zdravotného

poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov

povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde zamestnanca.

 * Invalidné poistenie neplatí:

  • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek
  • zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek

* * Poistenie v nezamestnanosti neplatí:

  • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%
  • zamestnanec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S