Rezervy

Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 3 písm. f) a § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rezervy:

  • v poisťovníctve,
  • vytvárané zdravotnými poisťovňami,
  • tvorba rezervy účtovaná ako náklad na:
    - nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca
    (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),

- mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),

- nevyfakturované dodávky a služby (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),
- zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave
jednoduchého účtovníctva),
- zostavenie daňového priznania (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),
- vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého
účtovníctva),
- lesnú pestovnú činnosť (platí aj u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),
- likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti a na rekultiváciu pozemkov dotknutých
banskou činnosťou (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),
- uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí (platí aj u daňovníkov účtujúcich v sústave
jednoduchého účtovníctva),
- nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností (platí aj u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého
účtovníctva),
- účelová finančná rezerva podľa osobitného zákona.

Rozdiel medzi výškou vytvorenej rezervy uznanej za daňový výdavok a sumou skutočného nákladu, ku ktorému bola táto rezerva tvorená, sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k použitiu alebo zrušeniu rezervy. 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S