Prehľad ostatných daní

Miestne dane:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie, daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Sadzbu dane pre jednotlivé miestne dane, ako aj ktoré dane sa budú vyberať, určuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyšší územný celok môže ukladať daň z motorových vozidiel.

Spotrebné dane:

 • daň z minerálnych olejov,
 • daň z alkoholických nápojov,
 • daň z tabakových výrobkov,
 • daň z elektriny, uhlia a zemného plynu.
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S