Povinnosť podať súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz je platiteľ dane povinný podať v zmysle novely zákona o DPH za každý kalendárny mesiac, v ktorom :

  • dodal tovar s oslobodením podľa § 43 ods.1 z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,
  • premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods.4 zákona o DPH,
  • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
  • dodal službu s miestom dodania v inom členskom podľa § 15 ods.1 zákona o DPH osobe identifikovanej pre daň, ktorá je povinná túto daň platiť.

Platiteľ dane však môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak splní podmienku, že hodnota tovarov dodávaných do iných členských štátov s oslobodením od dane v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne hodnotu 100 000 eur.

Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods.1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň a táto osoba je povinná platiť daň .

Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátene nahor.

Súhrnný výkaz je možné podať len elektronicky a to najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva. 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S