Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely - 2 %

 

osoba

podmienky

termín

fyzická osoba

- vyhlásiť v daňovom priznaní
- vyhlásiť vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane
  (ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie)

- v lehote na podanie
  daňového priznania
- do 30. apríla

právnická osoba

- vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane
  do výšky 2 %* sa má poukázať ním určeným prijímateľom

- v lehote na podanie
  daňového priznania

 *Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % je možné poukázať určeným prijímateľom len za predpokladu, že právnická osoba, ktorá poukazuje 2 %, v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ináč môže poukázať podiel zaplatenej dane len vo výške 1,5 %.

 Podiel zaplatenej dane je najmenej:

 • 3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba,
 • 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.

 Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorý je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Protidrogový fond,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S