Poistenie SZČO

 

Poistenie SZČO (2014)

Nemocenské

4,4%

- min. vymeriavací základ

402,50 €

- min. suma poistného

17,71 €

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

- max. suma poistného

177,10 €

Starobné

18%

- min. vymeriavací základ

402,50 €

- min. suma poistného

72,45 €

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

- max. suma poistného

724,50 €

Invalidné *

6%

- min. vymeriavací základ 

402,50 €

- min. suma poistného

24,15 €

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

- max. suma poistného

241,50 €

 Rezervný fond

4,75 %

- min. vymeriavací základ 

 402,50 €

 - min. suma poistného

19,11 €

- max. vymeriavací základ

 4 025,00 €

 - max. suma poistného

191,18 €

 Zdravotné

 14%

- min. vymeriavací základ

402,50 €

 - min. suma poistného

 56,35 €

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

 - max. suma poistného

 563,50 €

 Zdravotné pre ZPS

 7%

- min. vymeriavací základ

402,50 €

 - min. suma poistného

 28,17 €

- max. vymeriavací základ

4 025,00 €

 - max. suma poistného

 281,75 €

 Celkom

 44,4%

(resp. 37,4% pre ZPS)

Povinnosť platiť poistné do sociálnej poisťovne sa zisťuje vždy k 1. júlu daného roka podľa výšky hrubých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Napr. ak hrubý príjem SZČO za rok 2013 bol vyšší ako 4 830,00 EUR (12-násobok min. vymeriavacieho základu t.j. 12 x 402,50 EUR), táto je povinná platiť poistné do sociálnej poisťovne. Výška poistného sa určí nasledovne:

čiastkový základ dane + zaplatené poistné na povinné zdrav. poistenie a poistné na soc. poistenie v roku 2012                                         1,6 * počet mesiacov vykonávania zárobkovej činnosti                                    

Ak je výsledná výška poistného nižšia ako minimálne poistné, SZČO platí poistné v minimálnej výške.

Od roku 2015 bude koeficient 1,6 ešte nižší (1,486).

Povinnosť platiť poistné do zdravotnej poisťovne vzniká SZČO od začiatku podnikania. Minimálna výška preddavku je 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Po skončení účtovného obdobia vykoná príslušná zdravotná poisťovňa pre SZČO Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a vypočíta minimálnu výšku preddavku na ďalšie obdobie. Výška preddavku na rok 2014 sa určí z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie a koeficientu 1,6. Ak je výsledná výška poistného nižšia ako minimálne poistné, SZČO platí poistné v minimálnej výške.

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S