Platenie preddavkov na daň pre právnické osoby

Posledná známa daňová povinnosť             

Preddavky

0 - 2 500 EUR

neplatí preddavky

nad 2 500 EUR - 16 600 EUR

Štvrťročné preddavky (vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti) 

nad 16 600 EUR a viac

Mesačné preddavky (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti)  

 

 

 

 

 

Mesačné preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Štvrťročné preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Do lehoty na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Ak zaplatené preddavky na daň sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Ak sú zaplatené preddavky vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S