Opravné položky

Opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. f) a § 20 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sú opravné položky k:

  • nadobudnutému majetku,
  • nepremlčaným pohľadávkam,
  • pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní,
  • pohľadávkam, ktoré tvoria banka a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR (podľa § 20 ods. 4, 5, 6, 7),
  • pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne (zaisťovne) pobočky zahraničných poisťovní (zaisťovní), (podľa § 20 ods. 8),
  • pohľadávkam zdravotných poisťovní (podľa § 20 ods. 15, 16, 17, 18, 19).

Vytvorená opravná položka k nadobudnutému majetku sa zahrnie do daňových výdavkov alebo príjmov v súlade s účtovnými predpismi.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

  • 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  • 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  • 1080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Za daňový výdavok sa nepovažuje tvorba opravných položiek (podľa predchádzajúceho odseku) k pohľadávkam nadobudnutým postúpením alebo pohľadávkam, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva alebo obstarávacej ceny pohľadávok prihlásených v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o povolení reštrukturalizácie. Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sa zahrnú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bola pohľadávka uspokojená. 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S