Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

ODPISOVANIE HMOTNÉHO MAJETKU

Odpisy sú daňovo uznateľný náklad a sú započítavané pre daňové účely podľa zákonnej sadzby.

Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, 
  ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby okrem
  1.  prevádzkových banských diel,
  2.  drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich 
       na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
 • pestovateľské celky trvalých porastov podľa §22 odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe 1,
 • iný majetok podľa § 22 odseku 6.

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín: majetok sa zaradí vo výške vstupnej ceny. Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť podľa prílohy k zákonu, sa zaradí do 2. odpisovej skupiny.


Rovnomerné daňové odpisy

Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis
1 – kancelárske a IT vybavenie, autá, niektoré stroje 4 roky 1/4
2 – stavebné a poľnohospodárske stroje, TV prijímače 6 rokov 1/6
3 – špeciálne technické stroje a prístroje 12 rokov 1/12
4 – stavby 20 rokov 1/20

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1

a) nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotnéhomajetku podľa § 26 ods. 1,
b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5.

Ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Zrýchlené odpisovanie

Odpisová skupina  Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
V prvom roku odpisovania V ďalších rokoch odpisovania Pre zvýšenú zostatkovú cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20

 Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z hmotného majetku takto:

 • v prvom roku odpisovania sa určí pomerná časť ročného odpisu = vstupná cena/priradený koeficient v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,
 • v ďalších rokoch odpisovania = 2 x zostatková cena/priradený koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v ďalších rokoch odpisovania mínus počet rokov, počas ktorých sa už odpisoval, len na účely výpočtu ročný odpisov
  • v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania
  • v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov, počnúc druhým rokom odpisovania.

Tento spôsob odpisovania sa uplatní na hmotný majetok zaradený do užívania po 31.12.2011. Hmotný majetok zaradený do užívania do 31.12.2011 sa odpisuje podľa zákona platného do 31.12.2011

ODPISOVANIE NEHMOTNÉHO MAJETKU

Nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve len pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c.

Nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) najviac do výšky vstupnej ceny (§ 25) s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahrňuje do základu dane podľa § 17a až 17c.

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S