Nezdaniteľná časť základu dane FO

NEZDANITEĽNÉ ČASTI ZÁKLADU DANE - ODPOČÍTATEĽNÉ POLOŽKY FYZICKEJ OSOBY

Odpočítateľná položka na daňovníka na rok 2013

3 735,94 €

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je za rok 2013 suma 3 735,94 €, 1/12 je 311,32 €/mesačne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je za rok 2014 suma 3 803,33 €, 1/12 je 316,94 €/mesačne.

Nezdaniteľnú časť si daňovník môže uplatniť iba na príjmy podľa §5 a § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov, tzv. aktívne príjmy. Ak je výška aktívnych príjmoch nižšia ako ročná NČZD, daňovník si uplatní NČZD len do výšky aktívnych príjmov.

Životné minimum platné od 1.7.2013

198,09 €

Daňový bonus na dieťa spolu za rok 2013

254,64 €
(do 30.6.2013 – 21,03 €/mesiac;
od 1.7.2013 – 21,41 €/mesiac)

Od 1.1.2011 nie je možné uplatniť si daňovú úľavu ohľadne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie.

 

* Základ dane daňovníka sa neznižuje o odpočítateľnú položku na daňovníka, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku) (ďalej len "dôchodok ) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období. 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S