INTRASTAT

INTRASTAT systém je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie" a výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť do 10 dní vznik spravodajskej povinnosti Štatistickému úradu SR.

VZNIK spravodajskej povinnosti

Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia (uvedený nižšie). Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý rok, a to kumulatívne od začiatku roka.

Na rok 2014 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

ZRUŠENIE spravodajskej povinnosti

Ak spravodajská jednotka zistí, že v predchádzajúcom roku neprekročila prah oslobodenia na danom toku, môže požiadať ŠÚ SR o zrušenie spravodajskej povinnosti od 1. januára.

V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spravodajskej jednotky prechádza spravodajská povinnosť na jej nástupcov. Nástupcom sa stane spoločnosť aj v prípade, že prevezme obchodné aktivity existujúcej spravodajskej jednotky.

Ak nastali závažné okolnosti /napr. zánik, likvidácia, konkurz, zrušenie obchodnej činnosti s členskými štátmi EÚ a pod.), ktoré môžu mať za následok zrušenie spravodajskej povinnosti pre systém INTRASTAT-SK, spravodajská jednotka požiada Štatistický úrad SR o zrušenie povinnosti predkladať hlásenie INTRASTAT-SK.

ZMENY PRE ROK 2013
Dňa 01.01.2013 nadobudla účinnosť vyhláška č. 378/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ŠÚ SR č. 358/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014. Tento právny predpis od 01.01.2013 zrušil možnosť podávať zjednodušené hlásenia. V praxi to znamená, že ak vznikne spravodajskej jednotke povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT, t.z. ak prekročí prah oslobodenia na prijatí 200 000 EUR a/alebo na odoslaní 400 000 EUR, je povinná predložiť tzv. úplné hlásenia:

- Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12

- Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

Metodicke vysvetlivky k formularu INTRASTAT 1-12 / Hlasenie o prijati tovaru

Metodicke vysvetlivky k formularu INTRASTAT 2-12 / Hlasenie o odoslani tovaru

Spravodajská jednotka, ktorá mala v roku 2012 povinnosť podávať zjednodušené hlásenia a na základe údajov z roku 2012 má pokračovať v tejto povinnosti aj v roku 2013 (v roku 2012 prekročila prah oslobodenia na danom toku), podáva od januára 2013 tzv. úplné hlásenia.

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S