INTRASTAT

INTRASTAT systém je systém štatistického zisťovania, ktorý zbiera údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach tovaru uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Namiesto výrazu "dovoz / nadobudnutie tovaru z iného členského štátu" sa používa výraz "prijatie tovaru" a výraz "vývoz / dodanie tovaru do iného členského štátu" je nahradený výrazom "odoslanie tovaru". Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť do 10 dní vznik spravodajskej povinnosti Štatistickému úradu SR.

VZNIK spravodajskej povinnosti Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia (uvedený nižšie). Objem obchodov sa sleduje osobitne pre prijatie a pre odoslanie, a to kumulatívne od začiatku roka. Na rok 2017 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

ZRUŠENIE spravodajskej povinnosti Ak spravodajská jednotka zistí, že v predchádzajúcom roku neprekročila prah oslobodenia na danom toku (prijatie alebo odoslanie), môže požiadať ŠÚ SR o zrušenie spravodajskej povinnosti od 1. januára. Spravodajskú povinnosť je možné zrušiť aj po prehodnotení uvedenej povinnosti Štatistickým úradom SR k 01.marcu sledovaného roka.

V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spravodajskej jednotky prechádza spravodajská povinnosť na jej nástupcov. Nástupcom sa stane spoločnosť aj v prípade, že prevezme obchodné aktivity existujúcej spravodajskej jednotky. Ak nastali závažné okolnosti /napr. zánik, likvidácia, konkurz, zrušenie obchodnej činnosti s členskými štátmi EÚ a pod.), ktoré môžu mať za následok zrušenie spravodajskej povinnosti pre systém INTRASTAT-SK, spravodajská jednotka požiada Štatistický úrad SR o zrušenie povinnosti predkladať hlásenie INTRASTAT-SK.

PODÁVANIE HLÁSENIA Lehota na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia je stanovená do 15. kalendárneho dňa od skončenia sledovaného mesiaca. V prípade, ak v sledovanom období nebola uskutočnená žiadna transakcia, ktorá je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, spravodajská jednotka musí predložiť tzv. nulové hlásenie.

- Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12

- Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

Metodicke vysvetlivky k formularu INTRASTAT 1-12 / Hlasenie o prijati tovaru

Metodicke vysvetlivky k formularu INTRASTAT 2-12 / Hlasenie o odoslani tovaru

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S