Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce – predpokladaný rozsah pracovnej úlohy, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku u jedného zamestnávateľa. Táto dohoda by sa mala uzatvárať v prípadoch, keď je práca charakterizovaná konkrétnym výsledkom, nemalo by ísť o pravidelne sa opakujúce činnosti. Musí byť uzatvorená na dobu určitú tzn., že je viazaná na dobu vykonania pracovnej úlohy.

Dohoda o pracovnej činnosti – na základe tejto dohody možno vykonávať opakujúce sa práce v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Uzatvára sa na určitú dobu alebo na neurčitý čas.

Dohoda o brigádnickej práci študentov – rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára nesmie prekročiť v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Podstatnou náležitosťou tejto dohody je potvrdenie o štatúte študenta, ktorý sa preukazuje potvrdením o návšteve školy, to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendáreho roka. Za študenta sa na tieto účely považuje fyzická osoba, ktorá navštevuje strednú alebo vysokú školu formou denného štúdia.

Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je od 01.07.2013 suma 148,57 EUR brutto mesačne.

Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre osoby pracujúce na dohody.

Prehľad platenia poistného v členení podľa osôb a druhu dohody.

Druh dohody  

Poistné zamestnanec Poistné zamestnávateľ Poznámka

Dohoda o brigádnickej práci študentov – max.  18 rokov a príjem max. 66 €  mesačne

  0% *1

  1,05% *1

Platí do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom žiak strednej školy dovŕši 18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem z jednej dohody nepresiahne 66 eur brutto (len úrazové a garančné poistenie).

Dohoda o brigádnickej práci študentov – od  18 do 26 rokov, príjem max. 155 €  mesačne   0% *1   1,05% *1 Platí od nasledujúceho mesiaca po mesiaci,  v ktorom študent dovŕšil  18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem z jednej dohody nepresiahne 155 eur brutto (len úrazové a garančné poistenie).
Dohoda o brigádnickej práci študentov – ostatní študenti  7%  22,80%

ZC – starobné, invalidné poistenie

ZĽ – starobné, invalidné, garančné, úrazové poistenie, rezervný fond

Dohoda o VP alebo o PČ - poberateľ starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek  4%  19,80%

ZC – starobné poistenie

ZĽ – starobné, garančné, úrazové poistenie, rezervný fond

Dohoda o VP alebo o PČ- poberateľ invalid. dôch. a invalidného výsluhového dôchodku  7%  22,80%

ZC – starobné, invalidné poistenie

ZĽ – starobné, invalidné, garančné, úrazové poistenie, rezervný fond

Dohoda o VP alebo o PČ s pravidelným príjmom *2 - osoba, ktorá má priznaný predčasný  starobný dôchodok *4  9,4%  31,20%

ZC – nemocenské, starobné, zdravotné poistenie

ZĽ – nemocenské, starobné, úrazové,  garančné, zdravotné poistenie,rezervný fond

Dohoda o VP alebo o PČ s nepravidelným príjmom *3 - osoba, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok *4  8%  29,80%

ZC – starobné, zdravotné poistenie

ZĽ – starobné, úrazové, garančné,  zdravotné poistenie, rezervný fond

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom *2   13,4%  35,20%

ZC – nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné poistenie

ZĽ – nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové, zdravotné poistenie, rezervný fond

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom *3  11%  32,80%

ZC – starobné, invalidné, zdravotné poistenie

ZĽ – starobné, invalidné, garančné, úrazové  zdravotné poistenie,rezervný fond

Vysvetlivky: ZC – zamestnanec, ZĽ – zamestnávateľ, dohoda o VP – dohoda o vykonaní práce, dohoda o PČ – dohoda o pracovnej činnosti

*1 V prípade, ak by študent dosiahol mesačný príjem vyšší ako 66 €  resp. 155 €, zo sumy nad 66 €  resp. 155 € sa platí poistné aj na dôchodkové poistenie (zahŕňa: starobné, invalidné poistenie a rezervný fond solidarity). Poistné študenta je 7% z príjmu a poistné zamestnávateľa je 22,80% z príjmu.

Žiak/študent môže zamestnávateľa požiadať o uplatnenie tohto odvodového zvýhodnenia na uzatváranú dohodu (mesačný/priemerný mesačný príjem z dohody nepresiahne 66 € – žiak do veku 18 rokov alebo 155 € – študent nad 18 rokov; t. z., že poistné bude platiť len zamestnávateľ vo výške 1,05% z príjmu). Ak má žiak/študent súčasne viac dohôd, môže si toto právo uplatniť len na jednu dohodu počas jedného kalendárneho mesiaca. Žiak/študent je povinný podpísať čestné prehlásenie.

*2 pravidelný príjem – z dohody vyplýva právo na vyplatenie mesačného príjmu

*3 nepravidelný príjem – z dohody vyplýva právo na vyplatenie nepravidelného príjmu (napr. 1x za 2 mesiace, 1x štvrťročne, 1x polročne...)

*4 poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na dohodu už bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec. Z toho dôvodu mu od 1.3.2013 zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (do konca 2/2013 môže pracovať na dohodu a poberať predčasný starobný dôchodok).

 

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S