Daňová povinnosť

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

 1. Vzniká dňom dodania tovaru.
 2. Vzniká dňom dodania služby.
 3. Vzniká dňom prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby.
 4. Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.
 5. Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.
 6. Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň dodania tovaru sa považuje
  a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
  b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).
 7. Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený  colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

 1. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
  a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
  b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
 2. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.
 3. Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká

 1. prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh,
 2. prepustením tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia,
 3. ukončením colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla,
 4. pri späť dovážanom tovare prepustením do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk,
 5. nezákonným dovozom tovaru,
 6. odňatím tovaru colnému dohľadu,
 7. v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.

Daňová povinnosť pri tovare podľa predchádzajúceho odseku vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S