Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností zahŕňa

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Vznik daňovej povinnosti - 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Zánik daňovej povinnosti – 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Čiastkové priznanie je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, alebo došlo k zmene druhu pozemku, výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, je povinný daňovník podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je nehnuteľnosť oslobodená od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).

Platenie dane – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru (správca dane môže určiť platenie dane v splátkach).

Ročnú sadzbu dane  ustanoví správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci.

Základ dane

  • z pozemkov je hodnota pozemkov,
  • zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2,
  • z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S