Daň z motorových vozidiel

Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Vznik daňovej povinnosti – dňom použitia vozidla na podnikanie.

Právnemu nástupcovi daňovníka zrušeného bez likvidácie vzniká daňová povinnosť dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Zánik daňovej povinnosti – dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Daň za bude počítať podľa počtu dní použitia auta (doteraz sa počítala podľa počtu mesiacov).

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II,
  • je zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník, a to v prípade prenájmu vzidla bez predkupného práva (lízing)
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla osoba, ktorá zomrela, bola zrušená, zanikla, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
  • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel
  • stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí

Základ dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Sadzbu dane  ustanoví vyšší územný celok všeobecne záväzným nariadením.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná.

Preddavky na daň je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane

  • presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur štvrťročne vo výške 1/4 predpokladanej dane (splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • presiahne 8 292 eur mesačne vo výške 1/12  predpokladanej dane (splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S