Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Novinky December 2015

 

Aktuality December 2015

 

 

 

 

Daň z príjmov právnickej osoby


Zákonom č. 253/2015 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2016 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

                Upozorňujeme na výdavky (náklady), ktoré sú daňovými výdavkami za rok 2015 až po zaplatení (§ 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov). Ide o:

a)       kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach u ich dlžníka,

b)       výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

c)       výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,

d)       odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu,

e)       výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade vymedzených príjmov vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení zákonom ustanovených povinností,

f)        výdavky (náklady) na poradenské a právne služby. Novelou sa spresňujú uvedené služby a to na služby zaradené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 – Právne služby a 69.2 – Služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby; daňové poradenstvo. Toto spresnenie sa v súlade s prechodnými ustanoveniami prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, teda aj v daňovom priznaní za kalendárny rok 2015.

g)       výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas doby 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené. Novelou sa upravuje časové rozlíšenie len pre také normy a certifikáty, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 2.400 eur. Zároveň sa prechodným ustanovením vymedzuje použitie tejto úpravy už pri podaní daňového priznania po 31.12.2015.

                Tiež upozorňujeme, že daňovým výdavkom podľa § 20 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov za rok 2015 je rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátene poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca. Oproti predchádzajúcim obdobiam došlo k zrušeniu niektorých rezerv ako zákonných výdavkov a to rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezervy na zostavenie daňového priznania.

 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

 

Zákonom č. 268/2015 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2016 novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zo zmien vyberáme najvýznamnejšie a to:

 1. Rozšírenie okruhu tovarov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba dane.
 2. Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby. (Uplatňovanie DPH na princípe cash-flow.)
 3. Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti, ak dodávateľ je zahraničná osoba.
 4. Rozšírenie tuzemského samozdanenia o stavebné práce.
 5. Úprava tabuľky B3 kontrolného výkazu DPH.

 

 1. 1.         Znížená sadzba dane

                Uplatňovanie zníženej sadzby dane vo výške 10% sa od 1.1.2016 rozširuje na vybrané druhy potravín a to:

 • hovädzie, bravčové, hydinové, králičie, jahňacie mäso a mäso z kôz (len čerstvé/chladené),
 • sladkovodné ryby (živé, čerstvé alebo chladené), rybie filé a mäso z rýb,
 • mlieko,
 • maslo,
 • chlieb.

                Presná špecifikácia a definícia tovarov je uvedená v Prílohe č. 7 zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

 1. 2.         Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby

(Uplatňovanie DPH na princípe cash-flow.)

                Ide o dobrovoľnú úpravu uplatňovania dane, ktorú môžu použiť len tí platitelia dane, ktorí spĺňajú zákonom ustanovené podmienky:

 1. platiteľ musí byť registrovaný podľa § 4 (platiteľ musí mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo prevádzkareň),
 2. platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100.000 eur,
 3. platiteľ odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100.000 eur,
 4. na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie.

 

 

                Podstatou tejto osobitnej úpravy je, že platiteľovi dane, ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb až v momente, keď prijme platbu za plnenia od svojho odberateľa. Ide o odklad daňovej povinnosti, ktorý však na druhej strane je spojený s rovnakým princípom v súvislosti s uplatnením práva na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb. Platiteľ dane, ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, si z prijatých tovarov a služieb môže odpočítať DPH najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil za plnenie svojmu dodávateľovi. Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.

                Okrem toho, ak je platiteľ dane v pozícii dodávateľa, ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, táto skutočnosť zásadne ovplyvní aj jeho odberateľov – platiteľov dane, ktorým právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb vzniká v rovnaký deň ako vzniká daňová povinnosť dodávateľovi, t.j. až keď zaplatí dodávateľovi za tovar alebo službu.

                Platiteľ dane, ktorý sa rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu, oznámi dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy písomne miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.

                Platiteľ dane postupujúci podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane musí na vystavených  faktúrach uvádzať zreteľnú a čitateľnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatej platby“. Ak platiteľ takú slovnú informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo služby. Platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

                Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane, sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre skončenie tejto úpravy, čo písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončil.

 

 1. 3.         Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti, ak dodávateľ je zahraničná osoba

                Rozširuje sa prenos daňovej povinnosti na akékoľvek dodanie tovaru zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu, ak príjemcom plnenia (kupujúcim) je zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo prevádzkareň. V tomto prípade je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru a zároveň môže uplatniť právo na odpočítanie dane. Prenos sa neuplatňuje pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja.

 

 1. 4.         Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach

                Princíp tzv. „samozdanenia“ sa rozširuje o stavebné práce, konkrétne ide o dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov.

                Platiteľ dane, ktorý dodá uvedené stavebné práce inému platiteľovi, vystaví faktúru za dodanie bez DPH a uvedie na nej slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ dane – odberateľ je povinný dodanie zdaniť a zároveň v zákonom stanovených podmienkach uplatniť právo na odpočítanie dane.

 

 1. 5.         Úprava pri vypĺňaní kontrolného výkazu

                Ide o sprísnenie pri vypĺňaní tabuľky B3, v ktorej sa uvádzajú prijaté plnenia na základe tzv. zjednodušených faktúr (napríklad doklady z ERP, diaľničné nálepky).

                Ak je celková suma odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie zo zjednodušených faktúr 3.000 eur a viac, bude platiteľ povinný v časti B3.2 kontrolného výkazu uviesť osobitne:

 

 • celkovú sumu základov dane,
 • celkovú sumu dane a
 • celkovú sumu odpočítanej dane

v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. Zmena nadobudne účinnosť 1.4.2016.

 

Uvedené informácie majú všeobecný charakter.

Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame problém prekonzultovať.

 

Kontakty:

Ing. Ladislav Pompura                                                              Ing. Pavol Predanócy

pompura@monarex.sk                                                            ppredanocy@monarex.sk

048/470 15 13                                                                          048/470 15 17

 

Ing. Silvia Strečková                                                                  Ing. Zuzana Poliačiková

sstreckova@monarex.sk                                                         zpoliacikova@monarex.sk

048/470 15 14                                                                          048/470 15 21

 

 

Minimálna mzda od 1.1.2016

 

Nariadením vlády SR č. 279/2015  zo dňa 7.10.2015 bolo schválené zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2016 nasledovne:

 • 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 2,328 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Z uvedeného vyplýva, že:

Minimálna hodinová mzda pri pracovnom čase 38,75 h/týždeň je 2,4031 eur.

Minimálna hodinová mzda pri pracovnom čase 37,5 h/týždeň je 2,4832 eur.

Pri ustanovení týždenného pracovného času v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka práce na menej ako 40 hodín, sa sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia nasledovne:

 

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálny mzdový nárok

Hodinová mzda

Mesačná mzda

40 hod. týždenný prac. čas

38,75 hod. týždenný prac. čas

37,5 hod. týždenný prac. čas

40 hod. týždenný prac. čas

38,75 hod. týždenný prac. čas

37,5 hod. týždenný prac. čas

1

1

2,328

2,4031

2,4832

405,00

2

1,2

2,7936

2,8837

2,9798

486,00

3

1,4

3,2592

3,3643

3,4765

567,00

4

1,6

3,7248

3,8450

3,9731

648,00

5

1,8

4,1904

4,3256

4,4698

729,00

6

2

4,6560

4,8062

4,9664

810,00

 

 

Zmena výšky minimálnej mzdy má dopad aj na výšku týchto veličín:

 • neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku je vo výške 2,328 eur,
 • neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je vo výške náhrady najmenej 20 % z minimálnej mzdy, teda 0,4656 eur za 1h,
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej 20 % z minimálnej mzdy, teda 0,4656 eur za 1h,
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % z minimálnej mzdy, teda 0,4656 eur za 1h.

 

Zmeny v zákone o sociálnom a zdravotnom poistení

 

Maximálna a minimálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné

Od 1.1.2016 sa mení základ pre výpočet maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy na 4.290 eur (858 Eur x 5).

Od 1.1.2016 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 Eur, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 429 eur.

 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14 % z 4.290 eur, t. j. sumu 600,60 eur;
 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% 4.290 eur, t. j. sumu 300,30 eur;
 • výška minimálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14 % z 429 eur, t. j. sumu 60,06 eur;
 • výška minimálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7 % z 429 eur, t. j. sumu 30,03 eur.

 

SOCIÁLNE POISTENIE

 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 33,15 % z 4.290 eur, t. j. sumu 1,422,13 eur;
 • výška minimálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 33,15 % z 429 eur, t. j. sumu 142,20 eur.

Od 1.7.2016 (resp. v prípade odkladu podania DP od 1.10.2016) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bol vyšší ako 5.148 eur (12 x 429).

Sociálna poisťovňa oznámi v priebehu januára 2016 živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zmeny ich platby poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na prelome rokov.

 

Zvýšenie nemocenskej dávky "materské"

Od januára 2016 sa zvýši suma dávky materské zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa zvýši materské mamičkám a ostatným skupinám poistencov, ktorí spĺňajú nárok na jej priznanie, automaticky zo zákona. Nemusia si teda podávať osobitnú žiadosť. Nemocenské dávky sú splatné mesačne pozadu, preto zvýšená suma materského bude vyplatená po prvýkrát vo februári 2016 za január 2016. Zvýšenie dávky materské sa bude týkať nielen tých, ktorým nárok na materské vznikne po 31. decembri 2015, ale aj tých, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2016 a bude trvať aj po 31. decembri 2015.

Materské sa bude zvyšovať u všetkých skupín poistencov – zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, aj dobrovoľne nemocensky poistených osôb.

 

Maximálna výška nemocenských dávok

Od 1.1.2016 sa zvýši hranica maximálnej nemocenskej dávky. Táto zmena nastane v dôsledku rastu maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok, a to z 40,6357 eur v roku 2015 na 42,3124 eur ( naďalej ostáva 55 % denného vymeriavacieho základu).

Maximálna výška nemocenského tak dosiahne sumu 721,50 pri 31-dňovom mesiaci a 698,20 eur pri 30-dňovom mesiaci, maximálna výška materského 918,20 eur pri 31-dňovom mesiaci, resp. 888,60 eur pri 30-dňovom mesiaci. Maximálna výška ošetrovného za desať dní bude 232,80 eur.

Maximálne výšky nemocenských dávok možno dosiahnuť pri vymeriavacom základe (hrubom príjme) v sume 1.287 eur a viac.

 

Nová odvodová úľava

Na základe prijatého zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov dochádza od 15.12.2015 k rozšíreniu skupiny zamestnancov s odvodovou úľavou.

Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov definovaných podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov .

Podmienky poskytnutia úľavy:

 1. vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 2. zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice,
 3. zamestnanec bol nepretržite evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov,
 4. zamestnanec bol vyradený z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 5. príjem nemôže presiahnuť 67 % priemernej mesačnej mzdy (v r. 2015 suma 552,08 eur a v roku 2016, bude hraničná suma 574,86 eur).

Odvodová úľava bude platiť najviac 12 mesiacov počas trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Zamestnávateľ počas 12 mesiacov bude platiť za zamestnanca len poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie.

Nová odvodová úľava sa bude predbežne vzťahovať na 12 okresov, oficiálne bude zverejnené na web stránke ÚPSVR SR (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Svidník, Sabinov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Trebišov a Sobrance. Zoznam sa bude aktualizovať štvrťročne).

Ak takýto zamestnanec bude chcieť byť v budúcnosti za obdobie odvodovej úľavy dôchodkovo poistený, bude mať možnosť za toto obdobie dodatočne si doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

 

 

Úprava platenia poistného na zdravotné poistenie z podielov na zisku

Od 2. januára 2016 sa ruší povinnosť odvádzať poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti*, z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva.

* ide o akciovú spoločnosť alebo obdobnú obchodnú spoločnosť so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu

 

Zmeny v dani z príjmov fyzickej osoby

 

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane

Medzi príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane sa s účinnosťou od 1.1.2016 pridáva v § 5 ods. 7 písmeno m):

1.

sociálna výpomoc vyplatená zamestnancovi zo sociálneho fondu (§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde) v úhrnnej výške najviac 2.000 eur v jednom roku len od jedného zamestnávateľa z dôvodu:


- úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti daňovníka, kde podľa § 116 Občianskeho zákonníka: „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“, čo znamená, že ide o úmrtie rodiča, prarodiča, dieťaťa, vnuka, vnučky, súrodenca, manžela, manželky (podmienkou je spoločná domácnosť),

- odstraňovania alebo zmierňovania následkov živelných udalostí, kde podľa § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, živelnou udalosťou sa rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia,

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá trvá (trvala) prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Pri výpomoci v sume vyššej ako 2.000 eur je časť príjmu nad 2.000 eur zdaniteľný príjem.

Pri posudzovaní dôvodu úmrtia blízkej osoby a následkov živelných udalostí nie je dôležité, kedy došlo k úmrtiu alebo živelnej udalosti ale skutočnosť, kedy a v akej sume došlo k vyplateniu. Pri práceneschopnosti by mala byť výpomoc vyplatená v roku, v ktorom práceneschopnosť trvala.

2.

odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára

 

Zdanenie príjmov autorov a umelcov

Od 1.1.2016 je možné na všetky príjmy podľa Autorského zákona použiť zdanenie zrážkovou daňou. Doteraz to bolo možné len v prípade príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nešlo o umelecký výkon.

 

Autor, umelec sa však podľa § 43 ods. 14 môže vopred písomne dohodnúť s tým, kto príjem vypláca, na nevybraní dane. V takom prípade autor, umelec zdaní príjem sám (vo svojom daňovom priznaní) a to:

-  podľa § 6 ods. 2 písm. a) ak ide o aktívny príjem alebo

-  podľa § 6 ods. 4 ak ide o pasívny príjem.

Povinnosťou toho, kto príjem vyplatil, je v takomto prípade dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Výhodou zdanenia príjmov autorov a umelcov zrážkovou daňou je skutočnosť, že z takýchto príjmov autor, umelec neplatí žiadne odvody.

Pozn. Od 1.1.2016 je účinný nový zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý nahrádza dovtedajší zákon č. 618/2003 Z. z.

 

 

Uvedené informácie majú všeobecný charakter.

Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame problém prekonzultovať.

 

Kontakty:

Katarína Roháčová                                                                    Soňa Farkašová

krohacova@monarex.sk                                                         sfarkasova@monarex.sk

048/470 15 11                                                                          048/470 15 11

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S