Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Daňový slovník

Slovník slovensko-anglicko-nemecký

slovensky anglicky nemecky
akcionár (podielnik) shareholder Aktionär
autorské práva copyrights Urheberrechte
clo customs duties, tarrifs Zoll
daň cirkevná church tax Kirchensteuer
daň dedičská inheritance tax Erbschaftsteuer
daň dovozná import tax Einführsteuer, Importsteuer
daň, ktorá je splatná tax due fällige Steuer
daň spotrebná sale tax Verbrauchsteuer
daň z darovania gift tax Schenkungssteuer
daň z majetku tax on property Vermögensteuer
daň z motorových vozidiel road tax

 Kraftfahrzeugsteuer (Motorfahrzeugsteuer)

daň z nehnuteľnosti immovable property tax Immobiliensteuer (Grundsteuer)
daň z obratu turnover tax Umsatzsteuer
daň z pozemku land tax

Grundstückssteuer (Grundsteuer)

daň z predaja majetku tax from the alienation of property Steuer von der Veräusserung des Vermögens
daň z pridanej hodnoty value added tax Mehrwertsteuer
daň z príjmu income tax Einkommensteuer
daň z príjmu fyzických osôb individual income tax die Einkommensteuer natürlicher Personen
daň z príjmu právnických osôb legal entity income tax die Einkommensteuer juristischer Personen
daň z príjmu kapit. spoločností corporation income tax Körperschaftsteuer
daň zo mzdy tax on wages and salaries Lohnsteuer, Gehaltsteuer
daň zo zisku z kapitálu capital gains tax Kapitalgewinnsteuer
daň zo živnosti business, trade tax Gewerbesteuer
daň zrazená u zdroja zrážkou withholding tax at source Abzugsteuer an der Quelle
dane s celoštátnou pôsobnosťou federal taxes Bundessteuern
dane s miestnou pôsobnosťou local taxes Gemeindesteuern
daňová legislatíva tax legislation Steuergesetzgebung
daňová suverenita tax sovereignty Steuerehochheit
daňová úľava tax relief Ermässigung
daňové alebo colné prirážky surcharges Zuschläge, Ergänzungsabgaben
daňové obdobie taxable year-period Steuerjahr, Steuerzeitraum
daňové pásmo tax brackets Einkommenstufe, Einkommensklasse
daňové plánovanie tax planning Steuerplanung, steuerliche Gestaltung
daňový podvod tax fraud Steuerhinterziehung (Steuerbetrug)
daňové pokuty tax penalties Steuerbusen
daňové povinnosti tax liabilities Steuerpflichten
daňové prázdniny tax holiday Steuerferien
daňová správa tax administration Steuerverwaltungsprozess, Steuerverfahren
daňová sadzba tax rate Steuersatz
daňové zaťaženie tax burden Steuerlast, Steuerbelastung
daňovník taxpayer Steuerzahler
daňový nedoplatok tax arrear, back tax, residual tax hintergelassene Steuer
daňový poradca tax adviser Steuerberater
daňový systém tax system Steuersystem
daňový únik tax evasion Steuerflucht, Steuerentnahmen
daňový úrad tax authority Steueramt
daňový výmer tax assessment Steuerbescheid
daňový zákon (právo) tax law, tax act Steuergesetz, Steuerrecht
dividendy dividends Dividenden
dlhodobý pobyt (trvalý) permanent home ständige Wohnstätte
dvojité medzinárodné zdanenie international double taxation internationale Doppelbesteuerung
globálny daňový systém global tax system global Steuersystem
akciová spoločnosť joint-stock company Aktiengesellschaft
konečná daňová povinnosť final tax Endgültigesteuer
licenčný poplatkok royalty, licence fee Lizenzgebühr
lineárna sadzba dane proportional tax rate lineal Steuersatz
režijné náklady overhead expenses Gemeinkosten
nadnárodná spoločnosť multinational company multinationale Gesellschaft
náklady, opotrebenie majetku expenses, wear and tear Aufwendungen, Abnutzung
neobmedzená daňová povinnosť unlimited tax liability unbeschränkte Steuerpflicht
nezdaniteľné minimum tax threshold Grundfreibetrag
obchodné značky trade marks Geschäftsmarken
obmedzená daňová povinnosť limited tax liability beschränkte Steuerpflicht
odklad platenia daní deferment of taxes Zahlungsaufschub der Steuer
odpočítateľné položky allowable (deductible) items abrechenbare Beträge
odpisy depreciation Abschreibung
odpočet reduction, deduction Abrechnungen
odvody do štátneho rozpočtu transfers to the national budget Abgaben zum Staatsbudget
po lehote splatnosti overdue überfällig
prevádzkové náklady operating costs, expenses Kosten, Aufwendungen
oslobodený od dane to be exempted from tax, free of tax steuerfrei
pasívny príjem passive income passiv Einkommen
paušálna daň lump-sum tax Pauschalbesteuerung
pevná sadzba dane fixed tax rate feste Steuersatz
pobočka branch office Filiale, Zweigstelle
podiel na zisku share of profits Gewinnanteile
podliehať dani to be liable to tax unterliegen der Steuer, Steuerpflichtig
poplatky (adminis., súdne, miestne) fees Gebühren
predpisy nižšej právnej sily regulations, by-laws untergesetzliche Normen
preddavok na daň advance for tax, preliminary tax Steuervorschuss, Steuervorauszahlung
predmet dane object of the tax Steuerobjekt
preplatok dane tax overpaid Überschuss
prevod zisku shifting of profit Gewinnverlagerung
priame dane direct taxes direkte Steuern
príjem zo zahraničia foreign income ausländisches Einkommen
príjem income Einkommen, Einkűnfte
príspevok na sociálne zabezpečenie contribution to the social security system Sozialversicherungsabgabe, Beitrag zur Sozialversicherung
progresívna, degresívna sadzba dane progressive, degressive tax rate progressive, degressive Steuersatz
rezervný fond reserve fund Reservenrücklage
rezidenti residents ansässige Personen
sídlo, bydlisko právnickej osoby alebo fyzickej osoby residence, seat of individual or company Wohnort oder Wohnsitz der natürlichen Person oder juristischen Person oder Gesellschaft
systém daňového práva system of tax laws Steuerrechtsystem
trhové ceny market prices Marktpreise
úroky interest Zinsen
bankové vklady bank deposits Bankeinlagen
vyhlášky, nariadenia, predpisy regulations Verordnungen, Anordnungen
výnos yield, earning Einkunft
vyrubenie dane tax assessment Steuerveranlagung
základ dane tax assessment base Steuerbemessungsgrundlage
zamedzenie dvojitého zdanenia prevention of double taxation Vermeidung der Doppelbesteuerung
zdroj príjmu source of income Einkommenquelle
zisk pred zdanením a po zdanení earnings before taxes, earnings after taxes brutto, netto Gewinn
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S