Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Steuerwörterbuch

 

Slovakisch Englisch Deutsch
akcionár (podielnik) shareholder Anteileigner
autorské práva copyrights Urheberrechte
clo customs duties, tarrifs Zoll
daň cestná road tax Strassenverkehrsteuer
daň cirkevná church tax Kirchensteuer
daň dedičská inheritance tax Erbschaftssteuer
daň dovozná import tax Einführsteuer, Importsteuer
daň, ktorá je splatná tax due fällig Steuer
daň spotrebná sale tax Verbrauchsteuer
daň z darovania gift tax Schenkungssteuer
daň z literárnej a umeleckej činnosti tax from the literary and artistic activities Steuer von Einkünften aus literarischer und künstlerischer Tätigkeit
daň z majetku capital tax Vermögensteuer
daň z nehnuteľných, hnuteľných vecí movable, immovable property tax Steuer vom beweglichen, unbeweglichen Vermögen
daň z objemu miezd payroll tax Lohnsummensteuer
daň z obratu turnover tax Umsatzsteuer
daň z pozemku land tax Landsteuer
daň z predaja majetku tax from the alienation of property Steuer von der Veräusserung des Vermögens
daň z pridanej hodnoty value added tax Mehrwertsteuer
daň z príjmu income tax Einkommensteuer
daň z príjmu fyzických osôb individual income tax Einkommensteuer der physichen Personen
daň z príjmu podnikov company income tax Gesellschaftssteuer, Unternehmensteuer
daň z príjmu kapit. společnosti corporation income tax Körperschaftsteuer
daň zo mzdy tax on wages and salaries Lohnsteuer, Gehaltsteuer
daň zo stavieb house tax Haussteuer
daň zo zisku z kapitálu capital gains tax Kapitalgewinnsteuer
daň zo zisku (poľnohospodárska) agricultural profit tax Landwirstchaftsteuer
daň zo živnosti business, trade tax Gewerbesteuer
daň zrazená u zdroja zrážkou withholding tax at source Abzugsteuer an der Quelle
dane s celoštátnou pôsobnosťou federal taxes Bundessteuern
dane s miestnou pôsobnosťou local taxes Gemeindesteuern
daňová legislatíva tax legislation Steuergesetzgebung
daňová suverenita tax sovereignty Steuerehochheit
daňová úľava relief Ermässigung
daňové alebo colné prirážky surcharges Zuschläge, Ergänzungsabgaben
daňové obdobie taxable year-period Steuerjahr, Steuerzeitraum
daňové pásmo tax brackets Einkommenstufe, Einkommensklasse
daňové plánovanie tax planning Steuerplanung, steuerliche Gestaltung
daňový podvod tax fraud Steuerhinterziehung
daňové pokuty tax penalties, charges Steuerbusen
daňové povinnosti tax liabilities Steuerpflichten
daňové prázdniny tax holidays Steuerferien
daňové riadenie tax administration process Steuerverwaltungsprozess, Steuerverfahren
daňová sadzba tax rate Steuersatz
daňové zaťaženie tax burden Steuerlast, Steuerbelastung
daňovník taxpayer Steuerzahler
daňový nedoplatok tax arrear, back tax, residual tax hintergelassene Steuer
daňový poradca tax adviser Steuerberater
daňový systém tax system Steuersystem
daňový únik tax evasion Steuerflucht, Steuerentnahmen
daňový úrad tax authority Steueramt
daňový výmer tax assessment Steuerbescheid
daňový zákon (právo) tax law, tax act Steuergesetz, Steuerrecht
dividendy dividends Dividenden
dlhodobý pobyt (trvalý) permanent home ständige Wohnstätte
dvojaké medzinárodné zdanenie international double taxation internationale Doppelbesteuerung
globálny daňový systém global tax system global Steuersystem
kapitálová (akciová) spoločnosť join stock company, shareholding company Kapitalgesellschaft, Aktiengesellschaft
konečná daňová povinnosť final tax Endgültigesteuer
licenčný poplatkok royalty Lizenzgebühr
lineárna sadzba dane proportional tax rate lineal Steuersatz
materiálové, osobné, režijné náklady overhead expenses Gemeinkosten, Verwaltungskosten
nadnárodná spoločnosť multinational company multinationale Gesellschaft
náklady expenses, wear and tear Aufwendungen, Abnutzung
neobmedzená daňová povinnosť unlimited tax liability unbeschränkte Steuerpflicht
nezdaniteľné minimum tax threshold Grundfreibetrag
obchodné značky trade marks Warenzeichen
obmedzená daňová povinnosť limited tax liability beschränkte Steuerpflicht
odklad platenia dane deferment of taxes Steuerstündung
odpočítateľné položky allowable - deductible - items abrechenbare Beträge
odpisy depreciation costs Verschleiss, Abnutzung
odpočet od daňového základu allowable items, reductions, deductions Abrechnungen
odvody do štátneho rozpočtu contributions - levies to the state budget Abgaben zum Staatsbudget
omeškanie tax over due Verzug, Verzögerung
operatívne, bežné náklady operating costs, expenses Kosten, Aufwendungen
oslobodený od dane to be exempt from tax steuerfrei
pasívny príjem passive unearned income passiv Einkommen
paušálna daň lumpsum taxation Pauschalbesteuerung
pevná sadzba dane fixed tax rate feste Steuersatz
pobočka branch Zweigniederlassung, Zweigstelle
podiel na zisku shares Anteile
podliehať dani to be liable to tax unterliegen der Steuer, Steuerpflichtig
poplatky (adminis., súdne, miestne) fees, rates, stamp, duties Gebühren
predpisy nižšej právnej sily regulations, by-laws untergesetzliche Normen
preddavok na daň advanced - prepaid, preliminary - tax Steuervorschuss, Steuervorauszahlung
predmet dane object of the tax Steuerobjekt
preplatok dane tax overpaid Überschuss
prevod zisku shifting of profit Gewinnverlagerung
priame dane direct taxes directe Steuern
príjem zo zahraničia foreign income ausländisches Einkommen
príjmy income Einkommen, Einkűnfte
príjmy zo zdrojov income from sources Einkommen von Quellen
príspevok na sociálne zabezpečenie contribution to the social security system Sozialversicherungsabgabe, Beitrag zur Sozialversicherung
progresívna, degresívna sadzba dane progressive, degressive tax rate progressive, degressive Steuersatz
rezervný fond fund of reserves Reservenrücklage
rezidenti residents ansässige Personen
sadzby dane rates of tax penalties Steuerrates Busen
sídlo, bydlisko právnickej osoby individual or company with physische Persone oder Gesellschaft mit
alebo fyzickej osoby their residence or seat Wohnort oder Wohnsitz
systém daňového práva system of tax laws Steuerrechtsystem
trhové ceny market prices Marktpreise
úroky interest Zinsen
vklady bank deposits Spareinlagen
vyhlášky, nariadenia, predpisy regulations Verordnungen, Anordnungen
výnos yield, earning Einkunft
vyrubenie dane tax assessment Steuerveranlagung
základ dane tax assessment base Steuerbemessungsgrundlage
zamedzenie dvojakého zdanenia prevention of double taxation Vermeidung der Doppelbesteuerung
zdroj príjmu source of income Einkommenquelle
zisk pred zdanením a po zdanení before - after - tax income net - gross - income profit brutto, netto Gewinn
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S